Wymagane dokumenty

Dokumenty należy dostarczyć w dniach 10-12 września 2019 r. do Komisji Rekrutacyjnej (ul. Nadbystrzycka 36C/212E).

 • podpisany wydruk formularza rejestracyjnego (wydruk z systemu rejestracji elektronicznej)
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię o uzyskaniu kwalifikacji dopuszczających do kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię suplementu do dyplomu (jeżeli został wydany);
 • kwestionariusz osobowy;
 • CV zawierające informacje o:
 • ukończonych studiach, temacie i rezultatach prac dokumentujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji,
 • zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej,
 • doświadczeniu zawodowym,
 • działalności naukowej (publikacje naukowe, udział w projektach naukowych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych itp.),
 • innych rodzajach aktywności (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność
 • poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykazaną działalność naukową i inne rodzaje aktywności;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w odpowiedniej dyscyplinie;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat o uzyskanej średniej ocen: (1) ze studiów drugiego stopnia, (2) lub z całego toku jednolitych studiów magisterskich, (3) lub innych dających kwalifikacje do kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • poświadczony za zgodność z oryginałem certyfikat z języka angielskiego z widocznym poziomem posiadanych umiejętności językowych (w skali CEFR Rady Europy od A1 do C2);
 • 2 fotografie (w formacie 4,5 x 6,5 cm) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na płycie CD/DVD.