Tematy prac doktorskich

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Możliwości zastosowania reaktorów plazmy niskotemperaturowej w medycynie i stomatologii 

Wyładowania elektryczne dla potrzeb rolnictwa i przemysłu spożywczego 

System odbudowy zasilania w głębi sieci z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury łączeniowej średniego napięcia

Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu ciśnienia w próżniowych komorach gaszeniowych średniego napięcia

Wysokosprawne przekształtniki DC/DC w pojazdach elektrycznych i systemach zasobnikowych

Przetwarzanie i analiza danych z czujników optycznych

Wpływ parametrów materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych na efekt magnetooporu w rezystorach cienkowarstwowych

Inżynieria mechaniczna

Odzyskiwanie energii z nieliniowych układów drgających wykazujących kilka stanów równowagi.

Drgania parametryczne, samowzbudne oraz sterowanie drganiami układów wirujących.

Ocena efektywności przetwórstwa kompozycji mineralno-polimerowych

Kształtowanie wybranych właściwości kompozycji z tworzyw wtórnych

Modelowanie zjawiska relaksacji ścięgien w uchu człowieka w aspekcie procesu przewodzenia dźwięku

Wpływ obróbki laserowej na formowanie nanostruktur wtórnych stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B stopowanych Si i ich odporność na zużycie.

Wpływ konfiguracji włókien oraz mechanicznych zaburzeń drgań kompozytowych układów belkowych na skuteczność w odzyskiwaniu energii elektrycznej

Analiza możliwości definiowania charakteru sprzęgnięć elektromechanicznych w układach do odzyskiwania energii elektrycznej.

Badania teoretyczno – doświadczalne kształtowania półwyrobów i wyrobów bimetalowych

Dynamika cienkościennych belek kompozytowych o krzywoliniowym profilu przekroju poprzecznego

Badania mechanizmów zniszczenia i wytrzymałości hybrydowych laminatów metalowo-włóknistych poddanych obciążeniom dynamicznym

Stateczność struktur cienkościennych wykonanych z nowoczesnych kompozytów

Badanie dynamiki przepływu dwufazowego gaz-ciecz  metodą korelacji krzyżowych

Mechatroniczny układ generowania przepływu powietrza

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wpływ instalacji biofilicznych na kształtowanie mikroklimatu w budynkach użyteczności publicznej

Wpływ odcieków składowiskowych na właściwości hydrauliczne zagęszczonych przesłon ilastych wykonanych z gruntów naturalnych oraz modyfikowanych

Zastosowanie matryc wieloczujnikowych do wczesnej detekcji zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego

Wykorzystanie substratu zeolitowego do rekultywacji zdegradowanych gleb

Badania wpływu parametrów materiałowo-konstrukcyjnych i eksploatacyjnych magazynów ciepła na sprawność energetyczną

Wpływ rzeczywistych warunków zewnętrznych na pracę modułów fotowoltaicznych nowej generacji

Naturalne barwniki w barwnikowych ogniwach słonecznych

Opracowanie i optymalizacja konstrukcji oraz parametrów pracy modułu płaszczyznowego wykorzystującego przemianę fazową w funkcji ogrzewania i chłodzenia

Opracowanie metody krótkoterminowego prognozowania uzysku energetycznego w układach zasilanych energią słoneczną

Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biomasy na cele energetyczne

Inżynieria lądowa i transport

Wpływ dodatku biocementu na parametry gruntów słabonośnych

Inteligentne bionanomateriały w betonach samonaprawiających

Badania eksperymentalne i modelowanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze infiltrowanej pod działaniem obciążeń mechanicznych

Ocena zmian wilgoci, temperatury i naprężeń w wielowarstwowych tarasach i dachach płaskich nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Kształtowanie mrozoodporności kompozytów cementowych domieszkami napowietrzającymi