Tematy prac doktorskich

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w materiałach multiferroicznych

Przekształtniki energoelektroniczne DC/DC w układach zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Wyładowania elektryczne dla potrzeb medycyny, biotechnologii, rolnictwa i przemysłu spożywczego

Wyładowania elektryczne do obróbki materiałów płynnych

Wykorzystanie wyładowań elektrycznych w produkcji materiałów na potrzeby OZE

Algorytmy przetwarzania danych z czujników światłowodowych z analizą widmową

Światłowodowe systemy pomiarowe do zastosowań w medycynie, energetyce i telekomunikacji

Stabilność termiczna uzwojeń nadprzewodnikowych urządzeń elektroenergetycznych: transformatorów, magnetycznych zasobników energii i ograniczników prądu zwarcia

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w analizie procesu spalania

Badania nad poprawą parametrów łączeniowych komór próżniowych przeznaczonych do nowoczesnej aparatury łączeniowej dedykowanej do sieci Smart Grids

System odbudowy zasilania w głębi sieci (FDIR) z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury łączeniowej średniego napięcia

Propagacja torów prądowych w strukturach zwartych nanoruek węglowych

Inżynieria mechaniczna

Nowoczesne metody badania właściwości mechanicznych kompozycji polimerowych

Ocena efektywności przetwórstwa kompozycji mineralno-polimerowych

Kształtowanie wybranych właściwości kompozycji z tworzyw wtórnych

Wpływ implantacji jonowej na zmianę właściwości mechanicznych metali i stopów

Studium kształtowania na zimno odkuwek drążonych kołnierzowych z wykorzystaniem wkładek plastycznych

Sterowanie rozkładem ciepła w procesie drukowania 3D

Dynamika i sterowanie układu z elastycznym manipulatorem

Sterowanie układem z podatnym napędem

Odzyskiwanie energii z drgań w nielinowych układach z uwzględnieniem wielu rozwiązań

Frezowanie precyzyjne elementów ze stopów magnezu

Układy napędowe ultralekkich statków powietrznych

Dynamika oraz odzyskiwanie energii ze struktur nieliniowych wykazujących kilka stanów równowagi

Drgania parametryczne, samowzbudne oraz oraz sterowanie drganiami układów wirujących

Stateczność struktur cienkościennych wykonanych z laminatów hybrydowych

Mechanika laminatów wykazujących sprzężenia stanu błonowego i/lub stanu zgięciowego

Analiza wpływu sprzężeń mechanicznych w laminatach kompozytowych na propagację rozwarstwienia

Zastosowanie emisji akustycznej do monitorowania rozwoju uszkodzeń w laminatach kompozytowych

Modelowanie zjawiska relaksacji ścięgien w uchu człowieka w aspekcie procesu przewodzenia dźwięku

Aktywny implant ucha ludzkiego - biomechaniczne badania numeryczne

Dynamiczna eliminacja drgań oraz odzyskiwanie energii  elektrycznej w układzie mechanicznym z wahadłem fizycznym

Odzyskiwanie energii elektrycznej w  lewitujących magnetycznie układach

Wpływ konfiguracji włókien oraz mechanicznych zaburzeń drgań kompozytowych układów belkowych na skuteczność w odzyskiwaniu energii elektrycznej

Dynamika cienkościennych kompozytowych elementów konstrukcyjnych o dużej smukłości w ujęciu uogólnionej teorii belek

Dynamiczne predykcyjne utrzymanie ruchu w oparciu o modelowanie matematyczne

Badania procesu spalania zachodzącego w trakcyjnym silniku o zapłonie samoczynnym w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdu

Kształtowanie struktury i właściwości hybrydowych materiałów kompozytowych – badania numeryczne i doświadczalne

Wpływ segregacji atomów na właściwości tribologiczne kompozytów eutektycznych

Wpływ samoorganizacji powierzchni na właściwości tribologiczne kompozytów eutektycznych

Opracowanie drutów lub elektrod proszkowych o stopiwie eutektycznym dla nanoszenia powłok o określonych właściwościach mechanicznych

Komputerowe wspomaganie w obliczeniach właściwości mikromechanicznych struktur kompozytowych (eutektycznych na osnowie układu Fe-Mn-C-B, metal-tlenek-nanografit i innych)

Procedura optymizacji stochastycznej w schemacie aproksymacji Lewiego

Jonizacja czynnika roboczego w wyniku niskotemperaturowego spalania w silniku o zapłonie samoczynnym mieszanek jednorodnych (HCCI)

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wpływ zielonych ścian na kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń użyteczności publicznej

Wpływ odcieków składowiskowych na właściwości hydrauliczne zagęszczonych przesłon ilastych wykonanych z gruntów naturalnych oraz modyfikowanych

Zastosowanie matryc wieloczujnikowych do wczesnej detekcji zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego

Modelowanie systemów mieszania, napowietrzania i recyrkulacji w bioreaktorach z osadem czynnym

Ocena oddziaływania wewnętrznych wykładzin rur wodociągowych na jakość transportowanej wody

Bioaugmentowana współfermentacja z udziałem substratu lignocelulozowego

Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania do usuwania trwałych pozostałości farmaceutyków w ściekach

Wykorzystanie substratu zeolitowego do rekultywacji zdegradowanych gleb

Badania wpływu parametrów materiałowo-konstrukcyjnych i eksploatacyjnych magazynów ciepła na sprawność energetyczną

Wpływ rzeczywistych warunków zewnętrznych na pracę modułów fotowoltaicznych nowej generacji

Opracowanie metody zapobiegania pyleniu składowanych odpadów sypkich

Opracowanie sposobu wytwarzania oraz badania właściwości biokompozytów przydatnych do wyrobów jednorazowego użytku

Ocena efektywności nowatorskich urządzeń ograniczających niską emisję i powstawanie smogu

Funkcjonalne materiały sorpcyjne z popiołów lotnych do usuwania antybiotyków ze ścieków

Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biomasy na cele energetyczne

Inżynieria lądowa i transport

Badania wpływu rozwiązań stosowanych na drogach szynowych na możliwości ochrony przed hałasem

Modyfikacja właściwości betonu przy użyciu domieszek nanopolimerowych

Technologia scalania desek na klej i gwoździe w prefabrykat drewniany

Inteligentne bionanomateriały w betonach samonaprawiających

Mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitów

Wpływ nowej generacji dodatków mineralnych na właściwości asfaltu spienionego

Oddziaływanie wiatru na konstrukcje inżynierskie

Oddziaływania dynamiczne (sejsmiczne i parasejsmiczne) na konstrukcje inżynierskie